(In)Formace

Hlasy dějinných klasiků
"Synové moji, zůstanete-li spolu svorni, nikdy vás nepřátelé vaši nepřemohou... (jednotlivý prut se snadno zlomí - ne tak již svázaná otep...)"
"Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů!"
"Odporuj zlu, jinak mu pomáháš..."

Hlasy ze soudobé ulice :
"CO S NÁMI STÁLE DĚLAJÍ? A CO JEŠTĚ ZAMÝŠLEJÍ (U)DĚLAT??..."

Naše řešící (Re)Akce :
VŠELIDOVÁ OBČANSKÁ MOBILIZACE PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRISTNOST 26-LETÉHO STAVU "DEMOKRACIE" aneb KDO ZA TO (NEJVÍC) MŮŽE?..

Vážení občané.

Společenskopolitická situace je stabilně tristní a nelepší se - ba naopak. Neustálé (uměle vyvolávané) politické hádky, zbytečná (nesmyslná) parlamentní a senátní (pro)jedná(vá)ní, bující úřední byrokracie, drtivé množství špatných škodících zákonů - to je zevrubný výčet příčin stávající společnostní disfunkce v každém resortním odvětví.

Avšak jeden resort ve své nehorázné antičinnosti dokonale vyčnívá. Ten by ze své nezávislosti měl na veškeré špatnosti-nepravosti-stupidnosti nápravově dohlížet, ten stojí za to zmínit. Ano, je to tzv. "Ministerstvo spravedlnosti", které prostřednictvím svých žalujících státních zástupců a v konečné fázi prostřednictvím svých rozhodujících (odsuzujících) soudců má ve společnosti udržovat řád a pořádek, bezpečnost a morálnost, úspěšné vymožení práva a nastolení spravedlnosti. Činí však tak?...

Pokud shrneme jen tuto sametovou dobu, pak je zde 26-letý ráj pro všechny lháře, podvodníky, násilníky, korupčníky, tuneláře a úřední zneuživatele pravomocí; dále pro všechny další (h)různé šmejdy, pouliční havěť a jiné zvrácené živly - TITO VŠICHNI VESMĚS NEJSOU ANI STÍHÁNI, NATOŽPAK ODSOUZENI... A pokud někteří vlivní zcela vyjímečně odsouzeni jsou, pak dostanou směšný trest - a po noblesním "odpykání si" poloviny jsou leckdy propuštěni, leckdy i s drzým státním odškodněním placeným z našich daní...
Naopak stíhány a odsuzovány jsou zde osoby nevinné (či ne vinné dle nepravdivé úřední obžaloby), které tomuto podvodnému režimu svými fundovanými oponentními názory vadí. Dále zde jsou osoby obviněné-obžalované-odsouzené  vykonstruovaně, aby režimní vládní moc veřejnosti ukázala, co vše si může dovolit resp. co na koho účelově svalit... Ano, takových podobných (menších) vykonstruovaně odsouzených "Kajínků" (kteří pouze "neměli to štěstí" být medializováni) jsou zde tisíce...
Dalšími obětmi antijustiční zvůle jsou ty deseti-statisíce účastníků řízení (navrhovatelů-odpůrců), kteří jsou zde postiženi "pouze občanskoprávně", tj. materiálně. Jejich oprávněná žalobní věc či oprávněná protižalobní obranná oponentura byla smetena či pouze "kulantně zneprávněna" obsáhlým nicneříkajícím (lživým) "odůvodněním". Občanskoprávně neúspěšný účastník takovéhoto soudního řízení leckdy o tom zvolném "justičním" okradení-podvedení nemá ani potuchy a žije v iluzi, že "soud asi rozhodl správně".. Tedy pokud - po x letech průtahů či obstrukcí - již vůbec ta věc projedná(vá)na byla a účastník řízení se toho ve zdraví dočkal či vůbec dožil...

Existuje zde i jistá předsunutá "justiční jednotka" alias podivná pokřivená Policie, která v drtivé většině svými vesměs odkládacími usneseními vůči řádným trestním oznámením "pomáhá" evidentním pachatelům; která nepatřičnou svévolnou represí "chrání" společnost proti nehodícím se rebelům-pravdivým režimním oponentům...
A pokud někteří "odvážní" policisté chtěli něco zásadního vyšetřovat, pak "byli odejiti" či v horším případě "zasebevražděni" - důkazů jsou spousty.. Ostatně ona současná "policejní reorganizace" je toho důkazem dalším...

Samostatnou kapitolou v tomto systémovém "justičním" řetězci jsou leckdy velmi horliví a drzí exekutoři, kteří nesledují ani tak řádné spravedlivé vymožení pohledávky, jako svoje nadřazené ego a pořádné lichvářské napakování se.. Jejich nadřízení exekuční soudci tuto jejich leckdy zcela nehoráznou činnost nejen nekorigují (což individuálně nezávisle rozhodovatelně mohou..), avšak je v ní i schvál(e)ně-příkazně podporují...

Tolik tedy krátce k hlavnímu společenskému problému zvanému "justice", která má rozhodující vliv na chod a charakter společnosti.

HLAVNÍHO VINÍKA ZNÁME - CO TEDY S TÍM?..

Pokud je zde tedy dlouhodobě - a to i předsametově komunisticky - situace tragická, globálně "demokraticky" kumulovaně se horšící, pak je vše ještě navíc nyní patřičně vyostřeno..  
Ano, jedná se o stupňování studenoválečných nálad (NATO vers. Rusko) + zvláštěpak je zde NOVÁ HROZBA NEVÍTANÉ MULTIKULTURNÍ GLOBALIZACE (= zaplevelení Evropy nebezpečnými islámskými živly) - kde v určitých západních zemích je vinou drzosti, obtěžování a netrestaného násilí migrantů situace již značně napjatá a  nebezpečná.. Množící se teroristické činy islámských vyslanců dále vybuzují strach a depresi normálních lidí a politikům to příliš nevadí - zdá se, že naopak.. A pokud ještě zmíníme-připomeneme jisté tajně probíhající "globální řešení" (Chemtrails, NWO, Bilderberg, ilumináti, zednáři atd.), pak je tedy situace "výhledově (finálně) neradostná"...  Tímto je tedy ohrožena nejen naše fyzická bezpečnost, avšak již i samotná existence planety...

A pokud je zde globální politická (justiční) situace taková, jaká je, a zodpovědní veřejní činitelé rozhodně nemají v úmyslu věci řádně účinně smysluplně řešit - pak se tedy my, normální inteligentní nelhostejní občané, shodneme na tom, že JE JIŽ SKUTEČNĚ POTŘEBA  N Ě C O  D Ě L A T ...


CO TEDY (U)DĚLAT?

Určitě zde nebudeme nabádat k nějakým násilným či jiným výhružným záškodnickým extrémistickým činům, ale naznačíme to úplně základní-logické.

Pokud každý inteligentní člověk ví, jak se věci mají (v souladu s tím, co jsme zde pouze úsporně stroze naznačili); pokud je z toho každý senzitivní tvor znechuceně smutný, pasivně zmatený, či ten přemýšlivý-znalý naopak "aktivně vyostřený" - pak tímto svým nesouhlasným postojem SÁM, pouze jako jedinec, nic nezmůže.. Avšak pokud je takových souznějících jedinců VÍC.....

Základním obranným krokem vedoucím k úspěchu je SJEDNOCENÍ SE.
Nejprve je tedy potřeba, aby vznikla funkční SJEDNOCENÁ ORGANIZOVANÁ FORMACE (ODSPODU), přičemž je potřeba dodržet určité zásady.

Ty zásady jsou v podstatě 2 základní :

1) Nastalá vzniklá FORMACE musí být SMYSLUPLNÁ, ŘEŠÍCÍ, tedy ne pouze kritizující-nadávající, avšak měla by být i "návrhová" = tedy měla by mít SPRÁVNÝ PROGRAM. A pokud ten program bude poctivý, účinný, skutečně něco (nového) sdělující, pak na této bázi lze s čistým svědomím oslovovat a úspěšně získávat ty další a další běžné většinové občany.. Poté by takováto správně nápravově ambiciózní Formace logicky neměla mít žádný problém v konfrontaci s ostatními programovými Formacemi = tedy v úspěšné účasti v legitimní volební soutěži...
2) Musí být POCTIVÁ, tj. nesmí sklouznout do nějakých pozdějších kolaborujících politických mocenských korytářských ambic.. To již v podstatě zajistí splnění bodu 1 = ten správný "zabezpečující" Program...

(Těch funkčních zásad "iniciativní revoluční věrohodnosti" je samozřejmě víc - máme je rozepsány v jiných materiálech - viz avízo v 7.složce tohoto webu - avšak zde chceme být struční)

NYNÍ JE ZDE TEDY ZÁKLADNÍ DOTAZ (a to zvláštěpak pro tu paušálně "pouzenadávající" většinu na Facebooku) :
Chcete stále jen bezmocně individuálně hořekovat nad stávajícím stavem situace..? NEBO : Chcete se raději stát členem Formace, která kromě oponentní kritiky bude - i s Vaším přispěním, pane/paní - dělat ty správné řešící kroky + stane se i Vaším bezpečným uklidňujícím osobním ("rodinným") zázemím?..

Ano, SPRÁVNÁ POCTIVÁ FORMACE MÁ POUZE VÝHODY :

- lze zde otevřenou diskusí přicházet na řešení obecných společenských problémů
- lze se zdárně veřejně prezentovat, neboť zaběhlá funkční Organizovaná Formace má svou společenskou veřejnou (mediální) váhu (jednotlivec či neorganizovaná skupina nikoliv...)
- členové Formace zde budou mít i své osobní zázemí = lze si navzájem pomoci v nastalých životních situacích
- lze se zde i kolektivně odlehčeně pozitivně zrelaxovat = užít si kromě běžného pesimismu v tomto "Smutném Království" i něco odlehčeně veselejšího.. 
- správně fungující (postupující) Formace je při své vzrůstající síle nezničitelná...

Do jaké míry bude vzniklá Formace relevantním Hnutím schopným ovlivnit volby, již je a bude ovlivněno (i resp. zvláštěpak) "dílem osudu"... Každopádně je takovéto formační Sdružení potřebné a prospěšné - proto je potřebné začít...

Formace normálních běžných lidí, jakožto oponence stávajícímu nicneřešícímu, ba schválnostně škůdcovskému politickému koloritu, je tedy základem něčeho konečně pozitivního, skutečně řešícího. Ve stávající nabídce politických stran žádné to potřebně systémové Dobro není - nevolit nikoho ze stávající zapouzdřené politické smetánky (ani to pro někoho "menší zlo") je tedy základním krédem slušného spravedlivého člověka.
Avšak tato samotná negace-ignorace voleb nic neřeší, neboť Oni, ten Hlavní Politický Proud (stmelený-zapouzdřený - kterému stávající systém + hlavně finanční prebendy "rozhodně nevadí"..), se nastaveným poměrným systémem stejně zvolí sami... PROČ JIM TO VŠAK ULEHČOVAT A NEUTVOŘIT JIM POŘÁDNOU ORGANIZOVANOU VŠELIDOVOU OPOZICI !!  Proto JE ZDE KONEČNĚ NĚCO, CO TOU POTŘEBNOU POŘÁDNOU ÚČINNOU OBČANSKOU OPONENTNÍ OPOZICÍ SKUTEČNĚ JE A CO NORMÁLNÍ SLUŠNÍ LIDÉ BUDOU MOCI ZE SRDCE A S ČISTÝM SVĚDOMÍM VOLEBNĚ PODPOŘIT !!

----------------------------

Přátelé, je nás, "politicky či justičně (morálně) zmrzačených", ve společenském spektru určitě (velká) většina. Proto Naše Formace, splňující (nejen) 2 základní v.uv.body, bude zdárně růst - vše jiné by bylo v rozporu s logikou přirozeného pozitivního světového (vesmírného) vývoje.

Jak již vidno z úvodního vlajkového loga, té Naší Formační Věci jsme již dali (lakonický) název :

                                      SLUŠNÍ LIDÉ-5S (SL-5S)

kde 5S značí pojmy Spravedlnost, Slušnost, Soudržnost, Solidárnost, Svoboda.

(Pokud se někomu zdá ta názvová "slušnolidskost" vůči stávající Zlovůli poněkud "slabým kalibrem", pak my tu Slušnost chápeme i jako základní vlastnost pro to, umět se té Zvůli i situačně RAZANTNĚ TVRDĚ POSTAVIT...)

Naším krédem je Normálnost, Logika, Otevřenost, Právo, Pravda, Spravedlnost. Jsou-li vám tyto pojmy rovněž blízké, chcete-li skutečnou změnu a klidnou logickou normální společnost, přidejte se k nám, podpořte nás!
(Touto svou aktivitou nepodporujete nás, pouhé iniciátory této Slušné Věci, ale děláte něco i pro sebe = pro lepší společnost pro sebe a pro své potomky...)

Účinný poctivý program již máme zevrubně hotov.
Tento program je ve vztahu k tomu, co je zde výše popsáno jako Stěžejní Zlo (tj. stávající Ministerstvo "spravedlnosti"..), jedinečně účinně antikorupčně řešící. A to již souvisí s potřebou uskutečnit ten prvotní základ Nového Zdravého Státního Domu = tj. potřebnou účinnou REFORMU JUSTICE. Bez tohoto prioritního kroku ten Nový Zdravý Dům nikdy nevznikne resp. při "stavební snaze" se brzy zbortí do toho stávajícího současného -Podvodného...

Ano, chápeme, že řadu (většinu) lidí nyní zajímá a děsí ta nekontrolovaná (resp. pro strach běžných Evropanů politicko-justičně kontrolovaná) MIGRAČNÍ VLNA - to se opravdu může zvrtnout v novou podivnou Evropu... Avšak my toto nemáme za jediné hlavní téma, tak jako některé jiné oficiální formační subjekty (strany, hnutí), které - "jednotematické" - si nyní pouze na tomto snaží populisticky vytloukat politické (volební) body.. My chceme řešit všechny nepravosti, zvláštěpak ty stěžejní, příčinné - což je, jak výše (a jinde) dokázáno, především a prvořadě tragický stav stávající zodpovědné dozorující a řídící "Justice"... A s tím, s touto fatální justiční (ne)činností, souvisí i tato migrace.. Neboť pokud by nezávislá (nadřízená) justice (nejen česká) zavelela a vydala státním výkonným složkám jasné vlastenecké pokyny resp. pokud by vynesla několik exemplárních trestů za nezákonné (protizákonné) vniknutí na území svrchovaného státu, pak by tato migrační vlna rychle opadla... Tedy nehledě k tomu, že problémy se mají a dají vyřešit přímo v daných problémových lokalitách - toho je mocná politicko-justiční Světovláda dozajista schopna, leč tak (schválně) nečiní...

Účinnou reformu dominantní "nezávislé justice" (za niž je finálně zodpovědná (ne)činnost soud(c)ů) však žádná Strana ani Hnutí ani Iniciativa ve svém programu nemá... Proč asi?.. Ptejte se jich - odpověď dostanete zmate(č)nou, vyhýbavou či žádnou... Leckteří to, co je hlavním společnostním Problémem, vědí či podvědomě tuší - avšak všichni mlčí... A proto je situace ve společnosti taková, jaká je.....
(Vše souvisí se vším - a proto se tedy děje i ta současná ohrožující-strachbudící "běženecká islamizace"......)

Tolik tedy jisté důvodové-příčinné vysvětlení.


Nyní se v následující složce (složkách) seznamte se zněním (námětem) našeho poctivého účinného (nepodveditelného) Programu.
Jelikož je známa situace, že informacemi (bohužel ne těmi správnými-relevantními, potažmo pravdivými) přehlcení lidé dnes nemají příliš čas číst, tak pro tyto "zaneprázdněné" jsme v následující složce text našeho programu bodově zestručnili. Pro ty "trpělivější" je k mání i verze delší - výkladová.

 

počítadlo.abz.cz

Webové stránky zdarma