Program

 

NÁŠ POCTIVÝ (NEPODVEDITELNÝ) PROGRAM

Stávající  KOCOURKOV - PODVODNÍKOV - SCHVÁLNOSTÍN ?  STOP!

START : CHCEME NORMÁLNÍ FUNKČNÍ POCTIVÝ BEZPEČNÝ 
               (EKO)LOGICKÝ STÁT!


 

PROGRAM SL-5S (podrobnější výklad) :


Nejprve tedy zjednodušeně shrneme relevance, co by se mělo učinit neprodleně (A + B), a poté níže (C) uvádíme programovou funkčnost - 3 body = 3 vrcholné absolutní (nepodveditelné) kontrolní mechanismy

A)

PRIMÁRNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ - REFORMA JUSTICE :

Mj. :  zavedení projednávacích lhůt  rozbor soudního Odůvodnění Rozhodnutí (Rozsudku, Usnesení) i formou rozpravy přímo v soudní síni  v případě následné písemné věcné konkrétní oponence účastníka řízení povinnost věcné konkrétní soudní odpovědi  revize exekučního řízení - nastavení spravedlivého rámce : mj. zrušení neodůvodněných exekutorských odměn, povinnost nepochybného ověření vlastnictví majetku "povinného" před zabavením)  trestní + majetková odpovědnost soudců, exekutorů, st.zástupců (což bude samozřejmě platit i pro všechny úřední osoby státní správy) v případech evidentních, ani dodatečně neodůvodněných pochybení či nečinnosti (= zneužití pravomoci, korupce)  ve věcech trestních řádné vyřizování trestních oznámení + vlastní vyšetřovací aktivita (tedy nejen aktivita policejní)  povinnost obviněného vypovídat, odpovídat na dotazy (= jinak to bude přitěžující okolnost = presumpce viny)  při druhostupňové stížnosti proti odložení trestní věci rovněž povinnost konkrétního dodatečného justičního odůvodnění

Tato REFORMA JUSTICE JE PRIMÁRNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! - PROČ? Lecos již je naznačeno v předchozí složce (o "Ministerstvu Justice"), ale zkusme ještě shrnout : Protože Justice nastavuje, určuje, řídí a dohlíží na morální a právní rámec společnosti, což je základem - základním kamenem - pro to, ABY SPOLEČNOST ŘÁDNĚ SPRAVEDLIVĚ FUNGOVALA resp.vyvíjela se ke svému optimu. Naopak pokud tento základní kámen postaven nebude (- doposud nebyl), pak vše stojí na hliněných nohou a ze společnosti se stane (- stala) bezprávní antispravedlnostní džungle, kde vítězí pouze ostré lokty, prospěchářství, klientelismus - to vše samozřejmě nedílně založeno na korupci a moci peněz, případně "jentak" (- bez finančního prospěchu) na schválnostech a zneužívání úřední moci vůči občanské společnosti..
Tímto souvětím je i popsán dosavadní stav naší 26-leté sametové "demokracie", který lze jednoduše charakterizovat jako ANTISPRAVEDLNOSTNÍ PODVOD..


Je tedy třeba, aby Justice řádně fungovala a spravedlivě činila - jen tak se ve společnosti, která má efektivně fungovat, vymýtí stěžejní balast v podobě krádeží, tunelů, korupce, byrokracie a zneužívání pravomoci úředním státním aparátem.
Pokud naopak Justice poctivá a řádně činná nebude (v souladu se svým českým slovovýznamem Spravedlnost), pak se těchto soudobých symptomů nezbavíme a ve vyšších státněsprávních ekonomických strukturách se bude NEPOSTIŽITELNĚ LHÁT A KRÁST DÁL.. PROČ? Právě proto, že úřednictvo (a jejich spřízněné politické mafie) budou vědět, že žádná řádná Justice zde není (- jen jejich spřízněná, zkorumpovaná, pravomoc zneužívající "Justice"..) a že jim tedy nic nehrozí...
Tento potřebný spravedlnostní bič (Damoklův meč) + exemplárnost vyneseného trestu opravdu dělá divy : Tímto není míněno ani tak zavření Davida Ratha (jehož ODStranění ze scény, jakožto skutečného oponenta, se konzultovalo a plánovalo dlouho dopředu), ale pokud "Justice"(Policie) svého času oznámila i (možné) stíhání pravičáků Vondry, Parkanové či později (srpen 2013) tří "trafikantů" z ODS v čele s Nečasem a jeho špionážní milenkou, pak najednou měli politici vítr, notně se vztekali a jejich sebejistota vzala zasvé.. (Samozřejmě, že - kromě vylití si zlosti na Rathovi - se zase nic nestalo a nestane, neboť politika je s "justicí" bytostně provázána a je dokonalou justičněpolitickou lží, že "justice je nezávislá" - ale na tento antispravedlnostní komediální dobový kolorit jsme si již dostatečně zvykli..)

------------------------------------------------------------

P.S. : KDO  N E M Á   V PROGRAMU NA VÝSADNÍM MÍSTĚ POTŘEBNOU NUTNOU REFORMU JUSTICE, PAK TAKOVÉTO USKUPENÍ  N E M Á  V ÚMYSLU S KORUPCÍ, S NESPRAVEDLNOSTÍ, S ANTIPRÁVEM, JAKKOLIV BOJOVAT - naopak takovýto "programový absentér" je zjevně spolupracovníkem tohoto podvodného "justičního" režimu s úkolem "reformovaně kultivovat společnost", a přitom chránit NEJVĚTŠÍHO VINÍKA = STĚŽEJNÍ SVĚTSKÉ ("JUSTIČNÍ") ZLO...

My, SL-5S, jsme tento stav (že "JUSTIČNÍ KRÁL JE NAHÝ") nazvali bez okolků, proto jsme umně cenzúrováni-embargováni... Pohříchu jsme žádné podobné  "bezokolkové" Uskupení (Stranu, Hnutí, Iniciativu) nedohledali... - resp. pokud někoho podobného najdete, dejte nám vědět.. 
A proto, že nikdo relevantní (= politicky či iniciativně viditelný = neembargovaně necenzúrovaný) není takto (možnostně) činný, tak i (resp.právě) proto je tedy stávající antispravedlnostní korupční stav společnosti takový, jaký je .....

------------------------------------------------------------

Nutnost ponejprvní-neprodlené přeměny stávající "justice" v řádnou justici si ukažme i na příkladě :

Třeba takový T.Okamura si zvolil jako vlajkovou loď svého Hnutí přímou demokracii = uzákonění referenda. Nu, pokud by se mu to podařilo prosadit a následně nějaké (stěžejní) referendum by se zrealizovalo, a to s pozitivním úspěšným hlasovacím výsledkem pro společnost (např.by měl být odvolán nějaký politický či justiční škůdce), pak ovšem velmi pravděpodobně ten výsledek toho referenda napadne (přímo ten nějaký škůdce + jeho "vděční-zkorumpovaní nohsledové" - kterých je zde dost..) - a následně tedy o tomto referendu bude rozhodovat "nezávislý soud". A pokud zde máme soudy, které nedopustí žádnou nebezpečnou (systémovou) změnu (což by byl ve své podstatě vlastně útok i na stávající systémovou-systémově zkorumpovanou "justici"..), pak rozhodující soudce výsledek tohoto referenda zneplatní-anuluje (- ono na něco (byrokratického-obezličkového) se to dá vždy navléknout...). Takže k čemu potom taková přímá demokracie alias referendum (či i nějaká úspěšná petice) bude??.... 


ŘÁDNÁ JUSTICE JE TEDY ZÁKLAD. A TEPRVE AŽ POTÉ může být do společnosti aplikován potřebný poctivý Zákon o referendu - tedy aby výsledky těchto efektivních relevantních plebiscitů byly nesmazatelné ( = nekale účelově nenapadnutelné) a následně pro společnost závazné..."

Jak by měla fungovat (justice a společnost) je popsáno níže (bod C).
 

B)

•  IMIGRAČNÍ POLITIKA : NE stávající hromadné imigraci! Individuální solidární pomoc je možná (- pouze v odůvodněných prověřených případech..). Důraz na (vy)řešení problémů přímo v daných problémových (afro-asijských) lokalitách = tedy zlikvidování tamních teroristických skupin a buněk, zvláštěpak ústředí IS (ISIS). Tohoto je vyspělé světové vojenské souručenství dozajista schopno, leč "nechce se mu"... A pokud je takovéto efektivní (vy)řešení stávající kritické světové situace Politické (Politickojustiční) Světovládě cizí, pak je tedy zřejmé kdo tyto problémy zaviňuje resp.svými antijustičními praktikami je uměle účelově udržuje (- pro strašení a naštvávání normálních lidí) - je tedy třeba řešit tuto Podstatu-Příčinu - drtivým občanským tlakem drtivé evropské občanské (sjednocené) většiny na politiky...
Pokud se situace u nás vyhrotí, pak V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NEBUDEME VÁHAT SI SVOJI VLAST VŮČI NEPATŘIČNÝM MULTIKULTURNÍM VLIVŮM CHRÁNIT NÁSILÍM...

 

Dále požadujeme zvláštěpak :

   okamžitou revizi a reparaci (stále ještě na společnost neblaze dopadající) Klausovy amnestie resp. ve všech případech trestních stíhání za nebezpečné (násilné + korupční + pravomoc zneužívající) trestné činy soudní odmítnutí abolice (- soud je k tomu oprávněn..) - zrušení možnosti dalších hromadných (doposud svévolně podvodných) prezidentských amnestií

   neprodlené započetí vyšetřování významných (mediálně dobře známých a stávající "justicí" netknutých) korupčních kauz

   okamžité zastavení (podvodných) církevních restitucí ( - pokud tyto budou započaty resp.dokončeny, náš stát si poté vezme svůj ukradený majetek zpět + současní podvodní restituční iniciátoři trestu neujdou - to vše prostř.řádných soudních řízení..)

 •  okamžité zrušení anonymního vlastnictví akcií

 •  konec podvodných "eseróček" - každá soukromá firma bude hmotně-trestně zodpovědná - prostřednictvím svého majitele (= nebude existovat, aby zakladatel/é firmy napáchal/i podvody a pak v nich pokračoval/i ve své nově založené firmě...). Stávající "s.r.o." by tedy měly být přejmenovány na "s.r.s." (= soukromá ručící společnost), kde to ručení bude spočívat právě v té osobní (hmotně-trestné) zodpovědnosti zakladatelů-majitelů... Totéž samozřejmě platí i pro jiné typy soukromých společností

 •  okamžité zrušení, přehodnocení  a nové nastavení stávající penzijní reformy

 •  okamžitou revizi všech dalších relevantních zákonů (nelogických, vágních,  antispravedlnostních - dle veřejné diskuse)

 •  majetková přiznání u osob s majetkem nad 2 milióny Kč (nepočítaje v to standardní rodinné bydlení)

 •  zákon o bankovní kontrole

 •  zákon o referendu

   trestní + hmotnou odpovědnost poslanců a senátorů (- souvisí s okamžitým zrušení jejich imunity)  

  vládu apolitických odborníků

•  samozřejmé je vystoupení z NATO i z EU ( - spolupráce na základě spravedlivých mezistátních (licenčních) dohod a smluv tímto vyloučena není)

•  POTŘEBNÁ EKOLOGIE - mj. : neprodlený trend elektrifikace strojní infrastruktury a motorové mobilní dopravy, která je doposud funkčně závislá na škodlivých ropných derivátech ;  přehodnocení extravilánového územního plánu resp.úprava vodního režimu (= účinná opatření proti povodním resp.naopak sušinám) ;  v rámci potřebného řešení přehuštěné automobilové dopravy (a s tím související motivace "autařů" k nutné ochraně ovzduší a snižování skleníkového efektu) bude státní městská i meziměstská hromadná doprava zdarma (=  tato "státní dotace" bude kryta z plošné paušální daně + efektivně se ušetří značné náklady na distribuci a kontrolu jízdenek) ; stávající přehuštěnost silničního provozu ve městech lze řešit i ekologickými pokutami (příplatky) řidičům, kteří jedou v autě sami...

 


C)

Nyní k programu podrobněji - tedy jak to bude fungovat.

Náš program je založen na 3 základních bodech (principech) :

1. Institut Dohledu Spravedlnosti = justiční dohled (- souvisí s bodem A (nahoře))
2. Institut Veřejné Informatiky = mediální dohled (- zabezpečení plnohodnotného informování občanů státní správou)
3. Institut Občanské Kontroly = občanský dohled (- občan bude mít právo finálního dohledu na činnost státní správy)

Ad 1)   Narozdíl od jiných uskupení, která populisticky lákají voliče na svá "vylepšování aktuálních (lokálních) problémů" (silniční síť, školství, zdravotnictví, penzijní reforma, nezaměstnanost atd.), kterážto "opatření" však PODSTATU PROBLÉMU (SYSTÉMU) NEŘEŠÍ (neboť není nijak (vy)řešen škodlivý pravomocnězneužívající a korupční zdroj), my preferujeme - jak již bylo naznačeno výše - jako jedinou optimální efektivní cestu SKUTEČNÉ ZMĚNY, jen pokud se zcela změní to ministerstvo, které může - a má (povinnost) - z podstaty svého názvu (= spravedlnost) veškeré dění ve státě řídit a ovlivňovat.
Ve stávající společnosti, která si říká "demokratická" (ač tam, kde vládne 10-20% zbývajícím nesouhlasícím 80-90%, se o žádnou demokracii jednat nemůže..), je to tak, že o všem podstatném rozhodují politici, a pokud určitá politická skupina má v Parlamentu velkou převahu (kterou získala účelovými podvodnými předvolebními sliby), pak si v podstatě může 4 roky dělat, co se jí zlíbí.. - jako flagrantní důkaz viz poslední (naprosto pravicově podvodné) volební období 2010-14 (což bylo "Justicí" a následně médii "nevěrohodně směšně" zkráceno-"utnuto" na tříleté..)..
Náš názor je tedy ten, že v případě, že vládnoucí skupina dělá takové kroky, s kterými nesouhlasí drtivá většina společnosti (avšak nic jiného než "nesouhlasit" dělat nemůže..), pak do takovýchto "vládních koaličních (ba dokonce i koaličně"opozičních") hrátek" již má právo - a povinnost - zasáhnout Justice (avšak ne tak jako v r.2013 - tedy "směšným irelevantním obviněním", které se stejně do trestního konce zase jako obvykle nedotáhne...). A nejedná se zde pouze o správné posouzení, které vládní kroky již překročily jisté meze rizika a tolerance (pro stát = pro jeho občany) a těmto vystavit STOP, ale jde zvláštěpak o řádné vyšetřování a trestání korupčních činů (či jen těchto úmyslů) jednotlivců, které tyto jejich svévolné mocenské kroky (či jen úmysly) produkují (či vyprodukovat mají)..
Máme za to, že pokud by za současné velmi neblahé morální a rozpočtové situace Justice plnila jen tento druhý (antikorupční) bod, pak by k podivným - mnohdy nevratným - vládním rozhodnutím vůbec nedošlo.. Neplatí tedy to, co je nám veřejně (mediálně) vtloukáno, že "vláda je taková, jací jsou lidé" (- což je jen urážka drtivé většiny slušných lidí - zvláštěpak nevoličů, kteří vědí, že žádné dobro zde volit nelze..), ale platí pravidlo : SPOLEČNOST JE TAKOVÁ, JAKÁ JE JUSTICE! Jde tedy o to, aby současná "nezávislá" (= politická) "Justice" byla nahrazena Justicí skutečnou, činnou - je tedy žádoucí a potřebné = tozn. NAPROSTÝM ZÁKLADEM JE, aby se MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI stalo činným a plně funkčním ve jménu svého názvu - ostatní resorty, jejich zaměstnanci, poté (při vědomí možných sankcí a trestů) budou pracovat pro společnost řádně, efektivně a užitečně..(nic jiného, než takto činit nebo z funkce odejít, jim totiž nezbyde..)

V silném prosperujícím EKOLOGICKÉM tržním svobodném solidárním státě (o tom viz níže) tedy musí existovat především právo a jeho vymahatelnost, pochvala i sankce, odměna i trest = tedy spravedlnost. Kdo ji bude dělat, řídit, jak bude fungovat?
Především bude nutno změnit (= zrušit resp.upravit) veškeré (nejen) právní zákony tak, aby tomuto právu a spravedlnosti skutečně sloužily, a to zcela bez ohledu na finanční možnosti každého účastníka soudního řízení (např.koupit si majetkové zadostiučinění či beztrestnost prostř.významného advokáta..).
Síť soudců nové generace - tedy lidí, u nichž se bude cenit smysl pro spravedlnost mnohem více než znalost dnešních komplikovaných (obezličkových) zákonů - samozřejmě nevznikne hned, avšak novodobí soudci budou po vystudování nových podstatně jednodušších právních (spravedlnostních) osnov postupně doplňováni. Máme za to, že i ze stávajících soudců a právníků (jejichž počet se následnou nepotřebností ovlivnitelných rétorických - ba korupčních - obhajob značně sníží) lze snad vybrat osoby, které budou Justici sloužit podstatně lépe a efektivněji, než se tomu děje dnes, a to i přeškolením na nové právní zákony jak sh.uv. - taktéž je možné k výpomoci vyškolit "soudce z lidu". 

Novodobí soudci budou vzorem společnosti, ve svém přístupu k účastníkům řízení budou přátelští, komunikativní, nearogantní. Zamýšlené Rozhodnutí (Rozsudek, Usnesení) soudce sdělí účastníkům ještě před oficiálním vyřčením - poté bude vyčleněn určitý čas k závěrečné věcné (proti)argumentační rozpravě mezi účastníky řízení a předsedajícím soudcem (soudci - porotou), přičemž bude možné, že na základě relevancí této opravdové finální (proti)argumentace bude moci soudní porota svoje zamýšlené Rozhodnutí přehodnotit (čímžto bude zvýšena jistota, že soud rozhodl s maximální spravedlností). Rozprava bude možná i po oficiálním vyhlášení : následné lidské vysvětlení Odůvodnění určitě sehraje roli v tom, že odsouzený pochopí, proč byl poprávu trestně odsouzen či proč byl v civilním občanskoprávním sporu neúspěšný - přičemž to zjevně napomůže i k upuštění od záměru podat odvolání.. Justiční činnost se tímto zefektivní - prestiž soudců bude velmi vzrůstat. (Samozřejmě jsou toto pouze návrhy, které nabudou platnosti až po řádné odborné optimalizující debatě)

PODSTATNÝ ROZDÍL tedy nastane v přístupu soudu + v tom, že v této novodobé (skutečné) Justici bude činění soudců pod ostrým drobnohledem veřejnosti (= bez dnešní možnosti soudce před věcně se tázajícím účastníkem řízení či novinářem zabouchnout dveře či praštit s telefonem...) :
 

  • Rozhodnutí civilních vyšetřujících soudců (CVS) budou (mohou být) veřejně přístupná na internetu (se  smazanými nacionálemi účastníků řízení) a bude evidována a vyhodnocována jejich úspěšnost - tedy kolik % úč.říz.se proti jejich Rozhodnutím odvolalo a s jakým % úspěšnosti..

Pokud tato odvolací úspěšnost dosáhne určité meze (což dnes vůbec nikoho nevzrušuje resp.se "odvolací ping-pong" i byrokraticky vítá..), pak takový soudce svoje zaměstnání neprodleně ztratí.. (Věříme, že jen pro neschopnost, neboť veřejnou kontrolou se zamezí účelově (schválně) špatným Rozhodnutím "na něčí (nadržovací-koprupční) objednávku", což se dnes běžně děje..) Narozdíl od současnosti bude soudce součástí státní správy - i když činitelem významnějším a váženějším - nebude tedy existovat dnešní soudcovská "nezávislost" tak, že soudce je dnes oproštěn od povinnosti si svoje Rozhodnutí, tedy Odůvodnění tohoto, u veřejnosti jakkoliv (pravdivě logicky) obhájit - což skýtá ideální (bezkontrolní) možnost (korupčního) zneužívání pravomoci..
 

  • V evidentních případech ("nelogičností a nejasností", což má vždy i nějaký "podklad"..) bude moci být CVS i neprodleně trestně stíhán..

Kdo bude stíhat (- tedy nejen "korupční či pravomocnězneužívající" soudce(CVS), ale i veškeré jiné trestné činy ve společnosti..)?
Bude to státní (regionální) síť trestních vyšetřujících soudců (TVS). Té drahé armády současných "státních zástupců" (zastupujících vše možné (mafiánské) jen ne zájmy státu a občanů..), jakožto brzdných (korupčních) mezičlánků, navíc spravedlnostně nečinných, zde potřeba nebude (někteří schopní bezúhonní dnešní "státní zástupci" + právníci přejdou do TVS), neboť vždy je efektivnější, pokud se věci věnuje a dokončí ji jedna věcně zcela zainteresovaná osoba, která si plnohodnotně zjistí a prošetří skutečný stav věci sama, a poté bez jakéhokoliv ovlivnění zaplaceně rétorickým (= finančně stykově mocným) advokátem spravedlivě rozhodne.. (Na logické spravedlivé Rozhodnutí dohlédne možnost opravného prostředku, neboť možnost odvolání samozřejmě zůstane zachována a odvolací řízení poté bude již i adekvátně více veřejně sledováno než rozhodnutí I.stupně..).

 

  • Veřejné činění TVS bude monitorováno, evidováno a "závěrováno" podobně jako u soudců civilních (CVS), plus zde bude navíc kontrolována jejich patřičná zákonná aktivita sledovat a stíhat podezřelé okolnosti veřejně oznámené v médiích - tedy narozdíl od antispravedlnostní současnosti nebudou muset čekat na někým podaná trestní oznámení..(která dnes "orgány NEčinné v trestním řízení"  alias "orgány řízené v trestním činění" stejně z 90% odkládají..) - neschopný resp.nečinný TVS bude zkrátka rovněž propuštěn..

SPRÁVNÁ OTÁZKA : Kdo bude stíhat případné "nekalé" TVS?
Bude to jejich hierarchně nadřízený TVS - v samotné špičce tedy ministr spravedlnosti..
MINISTR SPRAVEDLNOSTI bude po prezidentovi a premiérovi třetí nejvýznamnější osobou - ve smyslu spravedlnosti to bude člověk na svém místě, bude to jakýsi "dozorový otec" svých soudců (a soudních vykonavatelů), který bude jejich činnost sledovat a dbát na jejich spravedlivá Rozhodnutí (a činnost) - jinými, např.manažerskými, resortními úkoly zatěžován nebude (narozdíl od současnosti), neboť tuto "komerčně-organizační činnost" zvládne obyčejný organizační úředník i bez potřebného "nadstandardního" smyslu pro spravedlnost. Tento jistý  "spravedlnostní nadstandard" samozřejmě nebude smět absentovat ani u PREMIÉRA a PREZIDENTA - a to povšechně ve všeobecném resortním přehledu o funkčnosti svého státu..  
Vrátíme-li se k "nekalosti"(= zneužívání pravomoci alias korupce), pak domoci se svého práva a spravedlnosti bude základní prioritou občanské společnosti a bude to i patřičně (4stupňově) dozorováno : Totiž pokud by byl "spřaženě nekalým" i ministr spravedlnosti, pak je zde dozor premiéra, následně prezidenta - a pokud by případně i o tomto panovaly pochybnosti, pak konečným arbitrem bude vždy veřejné mínění (nejen mediální, což bude nutno též novodobě značně pročistit) - tedy hlavně NÁZOR PROSTÝCH OBČANŮ.. - neprodleně stíhán tedy bude moci být i premiér resp.prezident...


S tímto (NÁZOREM OBČANA - "ortelem") následně souvisí plnohodnotná informovanost a absolutní kontrolní mechanismus v podobě občanského referenda - dostáváme se tedy k bodům dalším :

Ad 2)  Lidé budou mít přístup ke všem relevantním informacím, a to prostř.internetu (který bude i součástí TV přijímače - bude ho tedy mít téměř každý..) - občané budou tedy mít dokonalý přehled o tom, co jejich státní správa učinila resp.má v úmyslu učinit, přičemž na zásadní věci (odkazové stránky) bude mít povinnost upozornit i státní televize - ústně i prostř.k tomuto zřízené informační (odkazové) teletextové stránky.


Ad 3)  Ve státní TV budou vedeny diskuse na relevantní témata za účasti fundovaných odborníků, a to - narozdíl od současnosti - tak, aby byly jasné a srozumitelné pro drtivou většinu občanů a aby byl z těchto vždy patrn nějaký závěr. Pak se určitou dobu vyčká, zda-li ještě někdo nepřijde s řešením jiným (námitka, oponence), a až poté bude tento závěr použit (uzákoněn). Každý věcný oponent obdrží svoji odpověď - v případě, že by ji opětovně fundovaně (odůvodněně) rozporoval, pak je to námět do diskuse další. Samozřejmě se může stát, že na určitý problém nebude jednoznačná řešící odpověď a budou proti sobě stát dva či více názorů (směrů) - v tomto případě pak rozhodnou občané a sami si zvolí, jak by tento problém měl být vyřešen. Stane se tak prostř. referenda - internetového hlasování, jehož programová aplikace (jednou provždy) nebude nijak nákladná..


Tolik tedy prozatím zevrubně 3 základní body, stěžejní k řádnému fungování společnosti.


LZE TEDY SHRNOUT, že na řádný chod společnosti bude dohlížet Justice (a to aktivně, tedy nejen pasívním "vyčkáváním" na podněty), a na tuto souběžně (za přispění plnohodnotné informovanosti) veřejnost, ať již mediální, tak v konečné fázi občanská.. (Totéž platí i pro Policii, která narozdíl od současnosti bude skutečně přípravně POMÁHAT a řádné občany před drobnou (běžnou) kriminalitou CHRÁNIT..)
Dlužno též dodat, že z důvodu efektivity justiční činnosti a i morálním přizpůsobením se veřejnosti (která si bude vědoma, že spravedlivému trestu neunikne resp.že v civilních věcech nebude mít místo obstrukční rétorická účelovost) nebude existovat soudní přetíženost a vyřízení civilních občanskoprávních věcí bude limitováno (nedlouhou) lhůtou (v řádech měsíců). Věci trestní budou vyřízeny pokud možno neprodleně (možné zřízení resp.znovuzavedení obecních šatlav), přičemž kriminalita posléze rozhodným způsobem poklesne, a tím i přetíženost státních věznic.

A že nebyla zmíněna jednotlivá ministerstva, jejich funkčnost? Máme za to, že řádný chod ministerských resortů zde není nutno jednotlivě podrobně vypisovat, neboť v nové době budou v jejich čele opravdoví odborníci a na jejich řádnou (nekorupční) činnost bude dohlížet nikoliv Parlament (kde bude okamžitě zrušena imunita..), ale právě funkční činná spravedlivá Justice resp.finálně kontrolně i samotní občané.
JACÍ TO BUDOU ODBORNÍCI? Kdokoliv (bez ohledu na "politické smýšlení"), kdo prokáže své odborné znalosti a schopnosti.  JAK JE NAJÍT? Nejsnáze vyhlášením celostátních (regionálních) výběrových řízení - informativně veřejných (= otevřených, transparentních, zcela veřejně průhledných) v souladu s bodem 2, příp.s námitkovým pokračováním ve smyslu bodu 3 - činnost "vítězů" (budoucích ministrů, náměstků, oblastních ředitelů) bude poté monitorována a vyhodnocována podobně jako u pracovníků Justice (CVS, TVS). Samozřejmě se může i stát, že na významném postu neskončí hned ten správný člověk (kterému jen tzv."vyšly přijímačky"), pak tedy bude vyměněn druhým (dalším) v pořadí příp.se konkurs zopakuje.

Tímto postupem resp. i zpětnou (samo)očistou tedy bude dosaženo toho, že jednotlivé státní (resortní) posty ovládnou - dříve či později - ti správní bezúhonní optimální lidé-skutečné osobnosti a za svou dobrou (optimální, nadprůměrnou) práci budou i dobře (optimálně, nadprůměrně - úkolově motivačně) zaplaceni. Zaplacen adekvátně bude vůbec každý ve společnosti - motivačně dle své píle, poctivosti a snahy, a solidárně (paušálně), pokud mu jeho omezené (méně vrozené) možnosti a schopnosti nedovolí více = KAŽDÝ OBČAN BUDE MÍT MOŽNOST PROŽÍT A DOŽÍT SVŮJ ŽIVOT DŮSTOJNÝM ZPŮSOBEM.


Správná otázka : Nenastane však situace, že na vysoké (nejvyšší) resortní místo se dostane člověk sice odborně fundovaný, avšak "zlobivý" s korupčními úmysly?..
Ne, není pravděpodobné, že za této avizované situace nastavených podmínek (finančně motivačních) a absolutních kontrolních (justičněobčanských) mechanismů by se o místo ve státní správě ucházel někdo s nekalými (korupčními) úmysly - pokud by se tak vyjímenčně stalo, pak bude brzy odhalen a spravedlivě potrestán. Tresty budou samozřejmě adekvátní výši funkce - pro úmyslné trestné činy i patřičně vysoké - a pokud nějaký takový bude muset přijít, pak tato exemplárnost bude jistě výstrahou pro všechny státněsprávní činitele další - a tím i "samoočistou" celé (dnes totálně zkorumpované - a to nejen penězi..) společnosti..

Z výše uvedeného justičněobčanského systému taktéž vyplyne nepotřebnost Parlamentu a Senátu, (čímž stát i ušetří další značné finanční prostředky a občané-diváci i svoje nervy..), neboť veškeré potřebné řešící diskuse na odborná témata se budou odehrávat v odborných (expertních) pracovních (resortních) skupinách, a to ve většině před televizními kamerami v přímém přenosu.. Půjde tedy jen o to, aby vždy zvítězil ten správný otevřeně vydebatovaně optimální názor fundovaného odborníka (a nikoliv účelová rétorika diletantského politika, jak je tomu dnes..). Nebude tedy třeba žádného rozbujelého byrokratického úřednictva v dnešní podobě - v samoočistném společenském dopadu lze očekávat snížení nákladů na úřední státní aparát na 10-20% dnešního stavu...  

 

Z výše uvedeného plynou další závěrné body : 

•  NAPROSTÁ STÁTNÍ (ÚŘEDNÍ) OTEVŘENOST

- konec "zákonné mlčenlivosti", kdy se úředník-veřejný činitel (či advokát) vymlouvá, že na určitou tázanou relevantní věc (z důvodu špatného stávajícího zákona) "nemůže odpovědět".. - čímž okrádá veřejnost o relevantní informaci, resp.velmi pravděpodobně tají nějakou státněsprávní (či justiční) nehoráznost potažmo trestný čin či jeho zárodek...
- konec státněsprávních "tiskových mluvčích" - každý člen státní správy bude schopen a povinen věcně mluvit a na dotazy odpovídat sám - ne aby se schovával za schopně vyškoleného rétorika, který leckdy k meritu věci vůbec nic neřekne...

•  BEZAROGANTNOST 
- úřední osoby-veřejní činitelé budou vstřícní - každému občanu bude zodpovězen případný seriózní věcný občanský dotaz či (proti)argument, kterým státu sdělí, co se mu zdá DIVNÉ, NELOGICKÉ (= NESPRAVEDLIVÉ) - poté buď bude tento problém občanovi osvětlen/obhájen nebo si státní správa z toho s poděkováním vezme ponaučení a provede nápravnou změnu. 

•   PRACOVNÍ + SOCIÁLNÍ + ZDRAVOTNÍ + DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ  
- každý občan, dle svých možností a schopností, by měl být společensky pracovně prospěšný - k tomu bude veden a motivován; nebude tolerováno účelové výmluvné vyhýbání se práci u občanů, kteří jsou práce schopni - čímžto se taktéž vymítí určitý společenský "příživný balast" - v tomto smyslu bude nutno řešit redukci "nepřizpůsobivých" - dle výsledku otevřené veřejné diskuse...
- každý občan bude mít nárok na řádné základní sociální jistoty ( = konec bezdomovectví, žebrání), avšak nesmí tohoto využívat-zneužívat...
- každý občan bude mít možnost plnohodnotně prožít svůj život a dožít ho důstojným způsobem... - v odůvodněných případech trpících nevyléčitelně nemocných bude zavedena možnost-volba eutanásie


• 
NEUTRÁLNÍ (APOLITICKÝ) STÁT NA BÁZI VLÁDY SKUTEČNÝCH FUNDOVANÝCH ODBORNÍKŮ (kteří budou vybráni transparentními veřejnými výběrovými řízeními-konkurzy) bude fungovat svobodně, optimálně prosperitně a potřebně ekologicky - BEZ JAKÝCHKOLIV POLITICKÝCH A JINÝCH SEKTÁŘSKÝCH IDEOLOGIÍ A DOKTRÍN...


_____________________________

 

DODATEK : Tento programový "nákres" je bez sáhodlouhých konkrétností, které doposud nejsou relevantní. Byla zde pouze vyjádřena myšlenková vize jakožto programový směr, kterým by se nová čistá společnost měla ubírat - vše se poté bude utvářet a vyvíjet postupně na základě otevřené demokratické občanské diskuse (která v této formě současné podvodné "politické demokracie" zcela absentuje, není nijak respektována, ba při náznacích neformálního zrodu je potírána...)Vážení, tolik tedy prozatím k Programu, k jeho podstatě - uvítáme Vaše náměty k případnému vylepšení, konkrétní dotazy zodpovíme.

P.S.: Samozřejmě očekáváme i (velmi) negativní reakce "(sub)politických oponentů" (kterým se tento návrat k řádu a normálu nebude líbit..) - i na ty rádi vysvětlitelně odpovíme - avšak to jen v případě, že jejich "námitky" budou VĚCNÉ A KONKRÉTNÍ..

 


Webové stránky zdarma