Program-zkrácený souhrn

NÁŠ POCTIVÝ (NEPODVEDITELNÝ) PROGRAM

Stávající  KOCOURKOV - PODVODNÍKOV - SCHVÁLNOSTÍN ?  STOP!

START : CHCEME NORMÁLNÍ FUNKČNÍ POCTIVÝ BEZPEČNÝ 
               (EKO)LOGICKÝ STÁT!

 

PROGRAM SL-5S (zkrácený souhrn) :

A)
CO JE PRIMÁRNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ :

REFORMA JUSTICE : regenerace, revize resp.očista stávajícího "justičního" (vágního, účelově byrokratického, antiprávního, nespravedlivého) systému - zvláštěpak soud(c)ů - jinak ve všech stávajících justičních souvislostech... (rozepsáno v podrobné verzi)

B)
CO JE AKTUÁLNĚ NEBEZPEČNÉ :
•  IMIGRAČNÍ POLITIKA : NE stávající hromadné imigraci! Individuální solidární pomoc je možná (- jen v prokazatelných ověřených případech). Důraz na (vy)řešení problémů přímo v daných (afro-asijských) problémových lokalitách.

Dále požadujeme zvláštěpak :

   okamžitou revizi a reparaci (stále ještě na společnost neblaze dopadající) Klausovy amnestie resp. ve všech případech trestních stíhání za nebezpečné (násilné + korupční + pravomoc zneužívající) trestné činy soudní odmítnutí abolice (- soud je k tomu oprávněn..) - zrušení možnosti dalších hromadných (doposud svévolně podvodných) prezidentských amnestií

   neprodlené započetí vyšetřování významných (mediálně dobře známých a "justicí" doposud netknutých) korupčních kauz

   okamžité zastavení (podvodných) církevních restitucí ( - pokud tyto budou započaty resp.dokončeny, náš stát si poté vezme svůj ukradený majetek zpět + současní podvodní  restituční iniciátoři trestu neujdou - to vše prostř.řádných soudních řízení..)

 •  okamžité zrušení anonymního vlastnictví akcií

 •  konec podvodných "eseróček" - každá soukromá firma bude hmotně-trestně zodpovědná - prostřednictvím svého majitele (= nebude existovat, aby zakladatel/é firmy napáchal/i podvody a pak v nich pokračoval/i ve své nově založené firmě...). Stávající "s.r.o." by tedy měly být přejmenovány na "s.r.s." (= soukromá ručící společnost), kde to ručení bude spočívat právě v té osobní (hmotně-trestné) zodpovědnosti zakladatelů-majitelů... Totéž samozřejmě platí i pro jiné typy soukromých společností

 •  okamžité zrušení, přehodnocení a nové nastavení stávající penzijní reformy

 •  okamžitou revizi všech dalších relevantních zákonů (nelogických, vágních,  antispravedlnostních - dle veřejné diskuse)

 •  majetková přiznání u osob s majetkem nad 2 milióny Kč (nepočítaje v to standardní rodinné bydlení)

 •  zákon o bankovní kontrole

 •  zákon o referendu

   trestní + hmotnou odpovědnost poslanců a senátorů (- souvisí s okamžitým zrušení jejich imunity)  

  vládu apolitických odborníků

•  samozřejmé je vystoupení z NATO i z EU (- spolupráce na základě spravedlivých mezistátních (licenčních) dohod a smluv tímto vyloučena není)

•  POTŘEBNÁ EKOLOGIE - mj. : neprodlený trend elektrifikace strojní a motorové mobilní (dopravní) infrastruktury, která je doposud funkčně závislá na škodlivých ropných derivátech ;  přehodnocení extravilánového územního plánu resp.úprava vodního režimu (= účinná opatření proti povodním resp.naopak sušinám) ;  v rámci potřebného řešení přehuštěné automobilové dopravy (a s tím související motivace "autařů" k nutné ochraně ovzduší a snižování skleníkového efektu) bude státní městská i meziměstská hromadná doprava zdarma (=  tato "státní dotace" bude kryta z plošné paušální daně + efektivně se ušetří značné náklady na distribuci a kontrolu jízdenek) ; stávající přehuštěnost silničního provozu ve městech lze řešit i ekologickými pokutami (resp.příplatky) - např.řidičům, kteří jedou v autě sami...

 

C)
Jak bude společnost fungovat?

Náš program je založen na 3 základních bodech (principech) = 3 vrcholné absolutní (nepodveditelné) kontrolní mechanismy :

1. Institut Dohledu Spravedlnosti = justiční dohled (- souvisí s bodem A (nahoře))
2. Institut Veřejné Informatiky = mediální dohled (- zabezpečení plnohodnotného informování občanů státní správou)
3. Institut Občanské Kontroly = občanský dohled (- občan bude mít právo finálního dohledu na činnost státní správy)


RÁMCOVÝ ZÁVĚR :

•  NAPROSTÁ STÁTNÍ (ÚŘEDNÍ) OTEVŘENOST
- konec "zákonné mlčenlivosti", kdy se úředník-veřejný činitel (či advokát) vymlouvá, že na určitou tázanou relevantní věc (z důvodu špatného stávajícího zákona) "nemůže odpovědět".. - čímž okrádá veřejnost o relevantní informaci, resp.velmi pravděpodobně tají nějakou státněsprávní (či justiční) nehoráznost potažmo trestný čin či jeho zárodek...

- konec státněsprávních "tiskových mluvčích" - každý člen státní správy totiž bude schopen a povinen věcně mluvit a na dotazy odpovídat sám - ne aby se schovával za schopně vyškoleného rétorika, který leckdy k meritu věci neřekne vůbec nic...

•  BEZAROGANTNOST 
- úřední osoby-veřejní činitelé budou vstřícní - každému občanu bude zodpovězen případný seriózní věcný občanský dotaz či (proti)argument, kterým státu sdělí, co se mu zdá DIVNÉ, NELOGICKÉ (= NESPRAVEDLIVÉ) - poté buď bude tento problém občanovi osvětlen/obhájen nebo si státní správa z toho s poděkováním vezme ponaučení a provede nápravnou změnu. 

•   PRACOVNÍ + SOCIÁLNÍ + ZDRAVOTNÍ + DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ  
- každý občan, dle svých možností a schopností, by měl být společensky pracovně prospěšný - k tomu bude veden a motivován; nebude tolerováno účelové výmluvné vyhýbání se práci u občanů, kteří jsou práce schopni - čímžto se taktéž vymítí určitý společenský "příživný balast" - v tomto smyslu bude nutno řešit redukci "nepřizpůsobivých" - dle výsledku otevřené veřejné diskuse...
- každý občan bude mít nárok na řádné základní sociální jistoty ( = konec bezdomovectví, žebrání), avšak nesmí tohoto využívat-zneužívat...
- každý občan bude mít možnost plnohodnotně prožít svůj život a dožít ho důstojným způsobem... - v odůvodněných případech trpících nevyléčitelně nemocných bude zavedena možnost-volba eutanásie

•  NEUTRÁLNÍ (APOLITICKÝ) STÁT NA BÁZI VLÁDY SKUTEČNÝCH FUNDOVANÝCH ODBORNÍKŮ (kteří budou vybráni transparentními veřejnými výběrovými řízeními-konkurzy) bude fungovat svobodně, optimálně prosperitně a potřebně ekologicky - BEZ JAKÝCHKOLIV POLITICKÝCH A JINÝCH SEKTÁŘSKÝCH IDEOLOGIÍ A DOKTRÍN...

 

------------------------------------------

Tolik Program bodově v kostce. Podrobnější výkladovou verzi k jednotlivým bodům si můžete přečíst v následující složce.

 


Webové stránky zdarma